Van KOR naar OVOB, wijziging in de Omzetbelasting

Wanneer u momenteel de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, dan heeft u recht op een volledige of gedeeltelijke vermindering van de af te dragen Omzetbelasting. Echter, vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling vervangen door de Omzetgerelateerde Vrijstelling van OmzetBelasting (OVOB). Hieronder kunt u lezen waar u rekening mee moet houden. De volgende zaken zijn van belang:

 • De huidige regeling (KOR) en beëindigen indienen aangiften Omzetbelasting
 • De nieuwe regeling (OVOB) per 1 januari 2020
 • Past u in 2019 de KOR niet toe? Wat moet u dan doen per 1 januari 2020?
 • Past u in 2019 de KOR toe en doet u aangifte Omzetbelasting? Wat moet u dan doen per 1 januari 2020?
 • Past u in 2019 de KOR toe en is het doen van aangifte Omzetbelasting stopgezet? Wat moet u dan doen per 1 januari 2020?
 • Stroomschema – van KOR naar OVOB

Als u met ingang van 1 januari 2020 gebruik wil maken van de nieuwe OVOB, moet u zich vóór 20 november 2019 aanmelden. De Belastingdienst heeft de formulieren gepubliceerd waarmee u zich kunt aanmelden. De Belastingdienst heeft daarnaast ook een formulier ontwikkeld waarmee u zich kunt afmelden voor de OVOB.

De huidige regeling (KOR) en beëindigen indienen aangiften Omzetbelasting
Hebt u een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma, en bent u in Nederland gevestigd? Dan kunt u de KOR toepassen. NV’s, BV’s en niet in Nederland gevestigde ondernemers kunnen de KOR niet toepassen.

De KOR bestaat uit een volledige of een gedeeltelijke vermindering van de af te dragen Omzetbelasting. Bij een volledige vermindering is het mogelijk de Belastingdienst te verzoeken om het doen van Omzetbelasting-aangifte stop te zetten. Dit heet ontheffing van administratieve verplichtingen. De gevolgen van deze ontheffing zijn als volgt:

 • Geen verplichting meer tot het doen van aangiften Omzetbelasting
 • Niet meer factureren met Omzetbelasting (uitreiken facturen mag, zolang maar geen Omzetbelasting op de factuur vermeld wordt)
 • Geen recht op aftrek van Omzetbelasting op inkomende facturen.

De nieuwe regeling (OVOB) per 1 januari 2020
In principe is de OVOB van toepassing wanneer u per jaar onder de omzetgrens van € 20.000 blijft en u er voor kiest om deze vrijstelling toe te passen. In deze omzetdrempel moet de volgende omzetten worden meegenomen:

 • Voor de Omzetbelasting belaste omzet van in Nederland verrichte leveringen en diensten
 • Voor de Omzetbelasting vrijgestelde omzet van in Nederland verrichte leveringen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten.

De OVOB kan in tegenstelling tot de KOR wel toegepast worden door NV’s of BV’s. Kiest u voor toepassing van de OVOB, dan zijn de gevolgen als volgt:

 • U hoeft geen Omzetbelasting meer aan uw afnemers in rekening te brengen. Echter, u heeft dan ook geen recht op aftrek van Omzetbelasting op inkomende facturen.
 • U hoeft geen aangifte Omzetbelasting meer te doen (tenzij u goederen inkoopt uit andere EU-landen voor meer dan € 10.000 of diensten afneemt waarbij de Omzetbelasting naar u is verlegd).

De keuze voor de OVOB moet u aan de Belastingdienst via een formulier doorgeven. Dit formulier is hier te downloaden. Om de OVOB met ingang van 1 januari 2020 te kunnen toepassen moet dit verzoek voor 20 november 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Bij melding na deze datum is de regeling toepasbaar vanaf 1 april 2020 wanneer u kwartaalaangiften omzetbelasting doet of 1 februari 2020 wanneer uw aangifte doet per maand. Deze melding moet dan wel gedaan worden uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het betreffende aangiftetijdvak. De OVOB kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

De keuze voor toepassing van de OVOB geldt voor drie jaar. Wanneer de omzetdrempel tussentijds wordt overschreden dan geldt dit als opzegging van de vrijstelling en is vanaf dat moment weer Omzetbelasting verschuldigd. Vervolgens kan pas na 3 jaar na die opzegging weer gekozen worden voor toepassing van de OVOB.

Past u in 2019 de KOR niet toe? Wat moet u dan doen per 1 januari 2020?
U doet er goed aan om te beoordelen of u verwacht in 2020 onder de omzetdrempel te blijven. Is dat het geval dan kunt u tussen voor 20 november 2019 bij de Belastingdienst melden dat u met ingang van 1 januari 2020 kiest voor toepassing van de OVOB.

Echter, wanneer u verwacht de komende jaren grote bedragen te investeren (waardoor de terug te vragen Omzetbelasting meer is dan de af te dragen Omzetbelasting), dan kunt u wanneer u de OVOB toepast geen Omzetbelasting in aftrek brengen op deze kosten. Dit kan een overweging zijn om niet te kiezen voor toepassing van de OVOB.

Daarnaast kunt u, wanneer u de OVOB wil toepassen, te maken krijgen met het corrigeren van eerder afgetrokken Omzetbelasting op aangeschafte roerende en/of onroerende zaken (de zogenaamde herziening van Omzetbelasting). Wij raden u aan hierover contact met ons op te nemen.

Past u in 2019 de KOR toe en doet u aangifte Omzetbelasting? Wat moet u dan doen per 1 januari 2020?
Ook in deze situatie doet u er goed aan om te beoordelen of u verwacht in 2020 onder de omzetdrempel te blijven. Verder geldt hetgeen hiervoor is geschreven.

Wanneer u de OVOB niet kunt toepassen omdat u verwacht in 2020 de omzetdrempel te overschrijden, dan heeft dit tot gevolg dat u vanaf 1 januari 2020 geen recht meer heeft op een gehele of een gedeeltelijke vermindering van de af te dragen Omzetbelasting zoals onder de KOR. Hierdoor lijdt u dus een financieel nadeel.

Past u in 2019 de KOR toe en is het doen van aangifte Omzetbelasting (al) stopgezet? Wat moet u dan per 1 januari 2020?
Voor de situatie waarin u verwacht in 2020 onder de omzetdrempel te blijven geldt een overgangsregeling die inhoudt dat u wordt geacht de melding voor toepassing van de OVOB te hebben gedaan. U hoeft in dat geval dus niet daadwerkelijk melding te doen bij de Belastingdienst.

Wanneer u de OVOB niet kunt toepassen omdat u verwacht in 2020 de omzetdrempel te overschrijden, dan heeft dit tot gevolg dat u vanaf 1 januari 2020:

 • Omzetbelasting moet gaan afdragen en dus aangiftes Omzetbelasting moet gaan indienen. Dit moet u bij de Belastingdienst per brief melden.
 • Facturen met Omzetbelasting moet gaan uitreiken
 • Uw administratie anders moet gaan inrichten.

Stroomschema – van KOR naar OVOB

Wij adviseren u met ons contact op te nemen over toepassing van de OVOB in uw situatie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0113-237900.

Download hier dit bericht (PDF).

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG – DONDERDAG

08:00 ~ 17.00

VRIJDAG

08:00 ~ 16.00